ร้อยละของจังหวัดที่มีการบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ

 

  ร้อยละของอำเภอที่มีการบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ

 

  ร้อยละของตำบลที่มีการบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ