ร้อยละของโครงการแยกตามประเภท

 

  ร้อยละของจำนวนเงินที่อำเภอขออนุมัติให้ใช้ดำเนินงานตามโครงการ