ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเว็บไซต์นี้

ศูนย์สนับสนุนการบริหารราชการส่วนภูมิภาคตามนโยบายรัฐบาล
กรมการปกครอง

หมายเลขโทรศัพท์: 0-2221-6846 (0-2221-6847, 0-2221-6852, 0-2221-6853, 0-2221-6854)
e-mail: korsoor.center@dopa.go.th


สอบถามเกี่ยวกับการใช้ระบบบันทึกข้อมูล

ศูนย์สารสนเทศเพื่อการบริหารงานปกครอง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
เลขที่ 442 อาคาร 3 ชั้น 2 ถนนนครสวรรค์ แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
Contact Center:

02-283-1222 (เฉพาะวันทำการในเวลาราชการ)