ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าว/ประกาศ/หนังสือสั่งการ

ประมวลภาพ มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนตามนโยบายรัฐบาล ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ บ้านยางกระเดา หมู่ที่ ๑๐ ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี
2015-12-02 15:20:59
สรุปข้อสั่งการแนวทางการสนับสนุนการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้านบาท)
2015-11-04 14:51:46
แนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับโครงการมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (กรมบัญชีกลาง)
2015-10-16 17:47:11
ดาวน์โหลดคู่มือ/แบบฟอร์ม แนวทางการปฏิบัติงานด้านการเงินและการพัสดุสำหรับโครงการตามาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล
2015-10-15 17:05:39
แนวทางการปฏิบัติงานด้านการเงินและการพัสดุของอำเภอตามโครงการมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล
2015-10-13 16:32:12
  ร้อยละของโครงการแยกตามประเภท